GLORIAM DEO • Honor and Praise to the Maker of All Things

GLORIAMDEO.COM • Honor and Praise to the Maker of All Things (701) 588-4541     |    GLORIAMDEO.COM • Honor and Praise to the Maker of All Things  Contact Us    |    GLORIAMDEO.COM • Honor and Praise to the Maker of All Things    |

Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa

Republic of Vietnam National Anthem

Này Công Dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng.
Đồng lòng cùng đi hi sinh tiếc gì thân sông.
Vì tương lai Quốc Dân, cùng xông pha khói tên,
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dù cho thây phơi trên gươm giáo,
Thù nước, lấy máu đào đem báo.
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy,
Người Công Dân luôn vững bền tâm trí.
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời!
Công Dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ!
Công Dân ơi! Mau làm cho cõi bờ
Thoát cơn tàn phá, vẻ vang nòi giống
Xứng danh nghìn năm dòng giống Lạc Hồng!
Oh citizens! Our country has reached the day of liberation.
Of one heart we go forth, sacrificing ourselves with no regrets.
For the future of the people, advance into battle,
Let us make this land eternally strong.
Should our bodies be left on the battlefields,
The nation will be avenged with our crimson blood
In troublesome times, the Race will be rescued,
We the People remain resolute in our hearts and minds.
Courageously we will fight such that everywhere,
The Glory of the Vietnamese forever resounds!
Oh citizens! Hasten to offer yourselves under the flag!
Oh citizens! Hasten to defend this land,
Escape from destruction, and bask our race in glory,
Make its name shine, forever worthy of our forebears!